Retningslinjer for personvern

1. Personvern i korte trekk

Generelle merknader

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Du finner mer informasjon om personvern i vår personvernerklæring som du finner under denne teksten.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen til nettstedets operatør i avsnittet "Informasjon om behandlingsansvarlig" i denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

På den ene siden samles opplysningene dine inn når du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

En del av opplysningene samles inn for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysningene dine?

Du har når som helst rett til å få gratis informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med de lagrede personopplysningene dine. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av disse opplysningene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan når som helst kontakte oss angående dette og andre spørsmål om personvern.

Analyseverktøy og verktøy fra tredjepartsleverandører

Når du besøker dette nettstedet, kan surfeatferden din bli analysert statistisk. Dette gjøres hovedsakelig med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finner du i følgende personvernerklæring.

2. Hosting

Vi hoster innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:

All-Inkl

Leverandøren er ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (heretter All-Inkl). Nærmere opplysninger finner du i All-Inkls personvernerklæring: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Bruken av All-Inkl er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Vi har en berettiget interesse i å vise nettstedet vårt så pålitelig som mulig. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Ordrebehandling

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en kontrakt i henhold til personvernlovgivningen som garanterer at personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt kun behandles i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med personvernforordningen.

3 Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn en rekke personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring over Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan være utsatt for sikkerhetsproblemer. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Behandlingsansvarlig for dette nettstedet er:

Midlertidig arbeid internasjonalt s.r.o.

SR, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské námestie 10A

Tysk representasjonskontor:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefon: +49 24038092219
E-post: office@zeitarbeit-international.de

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du fremsetter et berettiget krav om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene ikke lenger gjelder.

Generell informasjon om det rettslige grunnlaget for databehandling på dette nettstedet

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit. a GDPR, i den grad spesielle kategorier av opplysninger behandles i samsvar med art. 9 avsn. 1 GDPR. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland skjer databehandlingen også på grunnlag av art. 49 avsn. 1 lit. a GDPR. Hvis du har gitt ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på din enhet (f.eks. via fingeravtrykk), skjer databehandlingen også på grunnlag av GDPR § 25 (1). Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR. I tillegg behandler vi opplysningene dine hvis det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c i GDPR. Databehandling kan også utføres på grunnlag av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR. Informasjon om de relevante rettsgrunnlagene i hvert enkelt tilfelle er beskrevet i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Mottakere av personopplysninger

Som en del av vår forretningsvirksomhet samarbeider vi med ulike eksterne organisasjoner. I noen tilfeller er det også nødvendig å overføre personopplysninger til disse eksterne organisasjonene. Vi overfører kun personopplysninger til eksterne organer hvis dette er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, hvis vi er rettslig forpliktet til det (f.eks. overføring av opplysninger til skattemyndighetene), hvis vi har en berettiget interesse i overføringen i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, eller hvis et annet rettslig grunnlag tillater overføring av opplysninger. Når vi bruker databehandlere, overfører vi kun kundenes personopplysninger på grunnlag av en gyldig kontrakt om ordrebehandling. Ved felles behandling inngås det en avtale om felles behandling.

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle et samtykke du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen, forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot innsamling av opplysninger i spesifikke tilfeller og mot direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM SKYLDES DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21(1) I PERSONVERNLOVEN).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED HENBLIKK PÅ SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DEN ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 NR. 2 DSGVO).

Rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet

Ved brudd på personvernforordningen skal registrerte ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Klageretten berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale, utlevert til deg eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun skje i den grad det er teknisk mulig.

Informasjon, korrigering og sletting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til korrigering eller sletting av disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss for dette formålet og for ytterligere spørsmål om personopplysninger.

Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Du kan når som helst kontakte oss for å gjøre dette. Du har rett til begrensning av behandlingen i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene dine som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å kontrollere dette. Så lenge kontrollen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine har skjedd/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller håndheve rettslige krav, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.
  • Hvis du har fremsatt en innsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, må det foretas en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ikke er avgjort hvilke interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan slike opplysninger - i tillegg til å lagres - bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i EU eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol på linjen i nettleseren.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

4. Datainnsamling på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Nettsidene våre bruker såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke gjør noen skade på enheten din. De lagres på enheten din enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter endt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem selv eller de slettes automatisk av nettleseren din.

Informasjonskapsler kan komme fra oss (førsteparts informasjonskapsler) eller fra tredjepartsselskaper (såkalte tredjeparts informasjonskapsler). Tredjepartsinformasjonskapsler gjør det mulig å integrere visse tjenester fra tredjepartsselskaper på nettsteder (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, ettersom visse funksjoner på nettstedet ikke ville fungert uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å analysere brukeratferd eller til reklameformål.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å levere visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikummet) (nødvendige informasjonskapsler), lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 lit. f GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er spesifisert. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av dette samtykket (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG); samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på dette nettstedet være begrenset.

Du finner informasjon om hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes på dette nettstedet i denne personvernerklæringen.

Samtykke med samsvar

Nettstedet vårt bruker Complianz' samtykketeknologi for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på terminalenheten din eller til bruk av visse teknologier og for å dokumentere dette i samsvar med personvernlovgivningen. Leverandøren av denne teknologien er Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederland (heretter kalt "Complianz").

Complianz ligger på våre servere, så det opprettes ingen forbindelse til serverne til leverandøren av Complianz. Complianz lagrer en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tilordne samtykkene du har gitt eller tilbakekalle dem. Opplysningene som samles inn på denne måten, lagres til du ber oss om å slette dem, selv sletter Complianz-informasjonskapselen eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger er aktuelt. Lovpålagte oppbevaringsforpliktelser forblir upåvirket.

Complianz brukes til å innhente det lovpålagte samtykket til bruk av informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse filene er

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystem som brukes
  • Henvisende URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som har tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse opplysningene samles inn på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet - serverloggfilene må registreres for dette formålet.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, lagrer vi opplysningene dine fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgir der, med det formål å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. b i GDPR hvis henvendelsen din er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) hvis du har bedt om dette; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Vi lagrer opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet, inntil du ber om at de slettes, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med lagringen ikke lenger er relevant (f.eks. etter at forespørselen din er oppfylt). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lagringsfrister - forblir upåvirket.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil henvendelsen din, inkludert alle personopplysninger (navn, forespørsel), bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi vil ikke gi disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. b i GDPR hvis henvendelsen din er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) hvis du har bedt om dette; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Opplysningene du sender til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporings- eller statistikkverktøy og annen teknologi på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter i seg selv ingen brukerprofiler, lagrer ingen informasjonskapsler og utfører ingen selvstendige analyser. Den brukes kun til å administrere og vise verktøyene som er integrert via den. Google Tag Manager registrerer imidlertid IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i rask og ukomplisert integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG, i den grad samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedsoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. I den forbindelse mottar nettstedsoperatøren ulike bruksdata, som f.eks. sidevisninger, besøkslengde, operativsystem og brukerens opprinnelse. Disse dataene tilordnes brukerens sluttapparat. De er ikke knyttet til en bruker-ID.

Vi kan også bruke Google Analytics til å registrere blant annet musebevegelser, rullebevegelser og klikk. Google Analytics bruker også ulike modelleringsmetoder for å supplere de registrerte datapostene og bruker maskinlæringsteknologier for dataanalyse.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren for å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk). Informasjonen som samles inn av Google om bruken av dette nettstedet, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Overføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering

IP-anonymisering i Google Analytics er aktivert. Som et resultat av dette vil IP-adressen din bli avkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og avkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og til å tilby operatøren av nettstedet andre tjenester knyttet til aktivitet på nettstedet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Nettleser-plugin

Du kan forhindre at Google samler inn og behandler opplysningene dine ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google og oppfyller de strenge kravene fra de tyske personvernmyndighetene når vi bruker Google Analytics.

Google-annonser

Nettstedsoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et online annonseringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukeren skriver inn bestemte søkeord i Google (søkeordmålretting). I tillegg kan det vises målrettede annonser basert på brukerdata som er tilgjengelige hos Google (f.eks. stedsdata og interesser) (målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi evaluere disse dataene kvantitativt ved for eksempel å analysere hvilke søkeord som førte til visning av annonsene våre, og hvor mange annonser som førte til tilsvarende klikk.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Overføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Dette nettstedet bruker funksjonene til Google Ads Remarketing. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilordne personer som interagerer med vårt nettbaserte tilbud til bestemte målgrupper for deretter å vise dem interessebasert annonsering i Googles annonsenettverk (remarketing eller retargeting).

I tillegg kan annonsemålgruppene som opprettes med Google Ads Remarketing kobles til Googles funksjoner på tvers av enheter. På denne måten kan interessebaserte, personaliserte reklamebudskap som er tilpasset deg på bakgrunn av din tidligere bruk og surfeatferd på én sluttapparat (f.eks. mobiltelefon), også vises på en annen av dine sluttapparater (f.eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har en Google-konto, kan du reservere deg mot personlig tilpasset reklame ved å klikke på følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Ytterligere informasjon og databeskyttelsesbestemmelsene finner du i Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Målgruppedannelse med kundetilpasning

Vi bruker blant annet Google Ads Remarketing-kundetilpasning for å opprette målgrupper. Her overfører vi visse kundedata (f.eks. e-postadresser) fra kundelistene våre til Google. Hvis de aktuelle kundene er Google-brukere og er logget inn på Google-kontoen sin, vises de passende reklamemeldinger i Google-nettverket (f.eks. på YouTube, Gmail eller i søkemotoren).

Googles konverteringssporing

Dette nettstedet bruker Google Conversion Tracking. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing kan Google og vi se om brukeren har utført bestemte handlinger. Vi kan for eksempel analysere hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte, og hvilke produkter som ble sett på eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til å lage konverteringsstatistikk. Vi finner ut det totale antallet brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere brukeren personlig. Google bruker selv informasjonskapsler eller tilsvarende gjenkjennelsesteknologi til identifisering.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Du finner mer informasjon om Googles konverteringssporing i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. nyhetsbrev

Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine EMail-
Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere
Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für
den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.
Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der
Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer
Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der
Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir
behalten uns vor, E-Mail-Adressen aus unserem Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen
12 / 14
unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu löschen oder zu sperren.
Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.
Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem
Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger
Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit
anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der
Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

7. Plugins og verktøy

Google Fonts (lokal hosting)

Dette nettstedet bruker såkalte Google Fonts, som leveres av Google, for standardisert visning av skrifttyper. Google Fonts er installert lokalt. Det er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finne mer informasjon om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

SolidWP
Wir haben SolidWP auf dieser Website eingebunden. Anbieter ist die iThemes Media LLC, 1720 South Kelly
Avenue Edmond, OK 73013, USA (nachfolgend „SolidWP“).
SolidWP dient dem Schutz unserer Website vor unerwünschten Zugriffen oder bösartigen Cyberattacken.
Zu diesem Zweck erfasst SolidWP u. a. Ihre IP-Adresse, Zeitpunkt und Quelle von Login-Versuchen und Log-
Daten (z. B. den verwendeten Browser). SolidWP wird lokal auf unseren Servern installiert.
Die Verwendung von SolidWP erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber
hat ein berechtigtes Interesse an einem möglichst effektiven Schutz seiner Website vor Cyberattacken.
Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung
von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im
Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

8 Vår tilstedeværelse på sosiale medier

Denne personvernerklæringen gjelder for følgende sosiale medier

Databehandling i sosiale nettverk

Vi har offentlig tilgjengelige profiler på sosiale nettverk. De enkelte sosiale nettverkene vi bruker, er oppført nedenfor.

Sosiale nettverk som Facebook, X osv. kan som regel foreta en omfattende analyse av brukeratferden din når du besøker nettstedet deres eller et nettsted med integrert innhold fra sosiale medier (f.eks. like-knapper eller reklamebannere). Besøk på våre sosiale medier utløser en rekke behandlinger som er relevante for personvern. I detalj:

Hvis du er logget inn på din konto på sosiale medier og besøker vår tilstedeværelse på sosiale medier, kan operatøren av den sosiale medieportalen tilordne dette besøket til din brukerkonto. Personopplysningene dine kan imidlertid også samles inn hvis du ikke er logget inn eller ikke har en konto på det aktuelle sosiale mediet. I så fall skjer denne datainnsamlingen for eksempel via informasjonskapsler som lagres på enheten din eller ved å registrere IP-adressen din.

Ved hjelp av dataene som samles inn på denne måten, kan operatørene av de sosiale medieportalene opprette brukerprofiler der dine preferanser og interesser lagres. På denne måten kan interessebasert reklame vises til deg både i og utenfor det aktuelle sosiale mediet. Hvis du har en konto i det aktuelle sosiale nettverket, kan den interessebaserte reklamen vises på alle enheter der du er eller har vært logget inn.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan spore alle behandlingsoperasjoner på de sosiale medieportalene. Avhengig av leverandør kan det derfor hende at videre behandling utføres av operatørene av de sosiale medieportalene. Du finner mer informasjon i bruksvilkårene og personvernbestemmelsene for de respektive sosiale medieportalene.

Juridisk grunnlag

Vår tilstedeværelse på sosiale medier har til hensikt å sikre bredest mulig tilstedeværelse på Internett. Dette er en berettiget interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Analyseprosessene som initieres av de sosiale nettverkene, kan være basert på ulike rettslige grunnlag, som må spesifiseres av operatørene av de sosiale nettverkene (f.eks. samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).

Ansvarlig part og påberopelse av rettigheter

Hvis du besøker et av våre sosiale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren av det sosiale mediet ansvarlig for databehandlingen som utløses under dette besøket. Du kan gjøre dine rettigheter (informasjon, retting, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og klage) gjeldende både overfor oss og overfor operatøren av den aktuelle sosiale medieportalen (f.eks. Facebook).

Vi gjør oppmerksom på at vi, til tross for vårt felles ansvar med operatørene av de sosiale medieportalene, ikke har full kontroll over databehandlingen på de sosiale medieportalene. Våre valgmuligheter bestemmes i stor grad av selskapspolicyen til den respektive leverandøren.

Lagringsperiode

Dataene som samles inn direkte av oss via sosiale medier, slettes fra våre systemer så snart du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen ikke lenger gjelder. Lagrede informasjonskapsler forblir på sluttapparatet ditt til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Vi har ingen innflytelse på lagringstiden for opplysningene dine som lagres av operatørene av de sosiale nettverkene for deres egne formål. For mer informasjon, vennligst kontakt operatørene av de sosiale nettverkene direkte (f.eks. i deres personvernerklæring, se nedenfor).

Dine rettigheter

Du har rett til når som helst å få gratis informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med de lagrede personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere, rett til dataportabilitet og rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten. Videre kan du be om retting, blokkering, sletting og, under visse omstendigheter, begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.

Sosiale nettverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (heretter kalt Meta). Ifølge Meta overføres de innsamlede opplysningene også til USA og andre tredjeland.

Vi har inngått en felles behandlingsavtale (Controller Addendum) med Meta. Denne avtalen spesifiserer hvilke databehandlingsoperasjoner vi eller Meta er ansvarlige for når du besøker Facebook-siden vår. Du kan se denne avtalen på følgende lenke: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan selv tilpasse annonseringsinnstillingene i brukerkontoen din. Dette gjør du ved å klikke på følgende lenke og logge inn: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Overføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du finner mer informasjon i Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Overføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du finner mer informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine i Instagrams personvernerklæring: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Vi har en profil på XING. Leverandøren er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Du finner mer informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine i XINGs personvernerklæring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruker informasjonskapsler for annonsering.

Hvis du ønsker å deaktivere annonseringskapsler fra LinkedIn, kan du bruke følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Overføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Du finner mer informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine i LinkedIns personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du finner mer informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine i YouTubes personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Selskapet er sertifisert i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre at europeiske personvernstandarder overholdes ved databehandling i USA. Alle selskaper som er sertifisert i henhold til DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon om dette hos leverandøren på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active