Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse i overblik

Generelle noter

Følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne på webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive evalueret statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder:

All-Inkl

Udbyderen er ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (herefter All-Inkl). Detaljer kan findes i All-Inkl's privatlivspolitik: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Brugen af All-Inkl er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi har en legitim interesse i at vise vores hjemmeside så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte service. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, som garanterer, at den kun behandler personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Zeitarbeit International s.r.o.

SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské námestie 10A

Tysk repræsentationskontor:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefon: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med at behandle dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR eller art. 9, stk. 2, lit. a i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Modtagere af personlige data

Som en del af vores forretningsaktiviteter samarbejder vi med forskellige eksterne organisationer. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at overføre persondata til disse eksterne organisationer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne organer, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndigheder), hvis vi har en legitim interesse i overførslen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader overførslen af data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personlige data på grundlag af en gyldig kontrakt om ordrebehandling. I tilfælde af fælles behandling indgås der en fælles behandlingsaftale.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER TILSIDESÆTTER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT HÆVDE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DATABESKYTTELSESLOVEN).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på GDPR har de registrerede ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller stedet for det påståede brud. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet personlige data.

Ret til at begrænse behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe kontrollen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må sådanne data - ud over at blive gemt - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

4. dataindsamling på denne hjemmeside

Småkager

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små datapakker og beskadiger ikke din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradfærd eller til reklameformål.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside i denne privatlivspolitik.

Samtykke med compliance

Vores websted bruger Complianz' samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din terminalenhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Udbyderen af denne teknologi er Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holland (herefter "Complianz").

Complianz er hostet på vores servere, så der etableres ingen forbindelse til serverne hos udbyderen af Complianz. Complianz gemmer en cookie i din browser for at kunne tildele de samtykker, du har givet, eller tilbagekalde dem. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Complianz-cookien, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Complianz bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, lit. c i DSGVO.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den bruges kun til at administrere og vise de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. I den forbindelse modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, besøgslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data er knyttet til brugerens slutenhed. De er ikke knyttet til et bruger-ID.

Vi kan også bruge Google Analytics til bl.a. at registrere dine mus- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de registrerede dataposter og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af denne hjemmeside, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering

Google Analytics IP-anonymisering er aktiveret. Som følge heraf afkortes din IP-adresse af Google inden for EU's medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give webstedsoperatøren andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Google-annoncer

Hjemmesidens operatør bruger Google Ads. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan der vises målrettede annoncer baseret på de brugerdata, der er tilgængelige hos Google (f.eks. lokaliseringsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt ved f.eks. at analysere, hvilke søgetermer der førte til visning af vores reklamer, og hvor mange reklamer der førte til tilsvarende klik.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Dette websted bruger funktionerne i Google Ads Remarketing. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tildele personer, der interagerer med vores onlinetilbud, til bestemte målgrupper for efterfølgende at vise dem interessebaseret reklame i Googles reklamenetværk (remarketing eller retargeting).

Desuden kan de reklamemålgrupper, der oprettes med Google Ads Remarketing, forbindes med Googles cross-device-funktioner. På denne måde kan interessebaserede, personlige reklamemeddelelser, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brug og surfingadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personaliseret annoncering ved at klikke på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser kan findes i Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Målgruppedannelse med kundetilpasning

Vi bruger bl.a. Google Ads Remarketing-kundematchning til at oprette målgrupper. Her overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konto, får de vist passende reklamemeddelelser inden for Googles netværk (f.eks. på YouTube, Gmail eller i søgemaskinen).

Google-konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Conversion Tracking. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google conversion tracking kan Google og vi genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt ofte. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistikker. Vi finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen oplysninger, som vi kan bruge til at identificere brugeren personligt. Google bruger selv cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Conversion Tracking i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. nyhedsbrev

Nyhedsbrevsdata
Hvis du gerne vil modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mail
adresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mailadresse
og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere
data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til
at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.
Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, finder udelukkende sted på
basis af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dine
data og din e-mailadresse og brugen af dem til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede udførte databehandlingsoperationer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.
De data, du har
opbevaret hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du
afmelder dig nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter at du
afmelder dig nyhedsbrevet, eller efter at formålet er ophørt med at eksistere. Vi
forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mailadresser fra vores nyhedsbrevsdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af
12 / 14
vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.
Data, der er gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.
Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller udbyderen af nyhedsbrevet på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige
mails. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med
andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at
overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til
artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Opbevaring i sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod
lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

7. Plugins og værktøjer

Google Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til standardiseret visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

SolidWP
Vi har integreret SolidWP på denne hjemmeside. Udbyderen er iThemes Media LLC, 1720 South Kelly
Avenue Edmond, OK 73013, USA (herefter "SolidWP").
SolidWP tjener til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb.
Til dette formål indsamler SolidWP blandt andet din IP-adresse, tidspunkt og kilde for loginforsøg og log
data (f.eks. den anvendte browser). SolidWP er installeret lokalt på vores servere.
Brug af SolidWP er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren
har en legitim interesse i at beskytte sit websted så effektivt som muligt mod cyberangreb.
Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af
Art. 6 para. 1 lit. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter opbevaring
af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) inden for
betydningen af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

8 Vores tilstedeværelse på sociale medier

Denne privatlivspolitik gælder for følgende sociale medier

Databehandling af sociale netværk

Vi har offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De enkelte sociale netværk, vi bruger, er anført nedenfor.

Sociale netværk som Facebook, X osv. kan generelt analysere din brugeradfærd omfattende, når du besøger deres hjemmeside eller en hjemmeside med integreret socialt medieindhold (f.eks. like-knapper eller reklamebannere). Besøg på vores sociale medier udløser talrige databeskyttelsesrelevante behandlinger. I detaljer:

Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores tilstedeværelse på sociale medier, kan operatøren af den sociale medieportal tildele dette besøg til din brugerkonto. Dine personlige data kan dog også indsamles, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde sker denne dataindsamling f.eks. via cookies, der gemmes på din slutenhed, eller ved at registrere din IP-adresse.

Ved hjælp af de data, der indsamles på denne måde, kan operatørerne af de sociale medieportaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser gemmes. På denne måde kan interessebaseret reklame vises til dig inden for og uden for de respektive sociale mediers tilstedeværelse. Hvis du har en konto hos det pågældende sociale netværk, kan den interessebaserede annoncering vises på alle enheder, hvor du er logget ind eller har været logget ind.

Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlingsaktiviteter på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlingsoperationer derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. For detaljer henvises til brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne for de respektive sociale medieportaler.

Juridisk grundlag

Vores tilstedeværelse på de sociale medier har til formål at sikre den bredest mulige tilstedeværelse på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. De analyseprocesser, der iværksættes af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige retsgrundlag, som skal specificeres af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR).

Ansvarlig part og hævdelse af rettigheder

Hvis du besøger et af vores sociale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale medieplatform ansvarlige for den databehandling, der udløses under dette besøg. Du kan gøre dine rettigheder gældende (information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) både over for os og over for operatøren af den respektive sociale medieportal (f.eks. Facebook).

Bemærk venligst, at på trods af vores fælles ansvar med operatørerne af de sociale medieportaler, har vi ikke fuld kontrol over databehandlingen på de sociale medieportaler. Vores muligheder bestemmes i vid udstrækning af den respektive udbyders virksomhedspolitik.

Opbevaringsperiode

De data, der indsamles direkte af os via tilstedeværelsen på de sociale medier, slettes fra vores systemer, så snart du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder. Lagrede cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, der opbevares af operatørerne af de sociale netværk til deres egne formål. For nærmere oplysninger bedes du kontakte operatørerne af de sociale netværk direkte (f.eks. i deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at gøre indsigelse, ret til dataportabilitet og ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Desuden kan du anmode om berigtigelse, blokering, sletning og, under visse omstændigheder, begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

Sociale netværk i detaljer

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (i det følgende benævnt Meta). Ifølge Meta overføres de indsamlede data også til USA og andre tredjelande.

Vi har indgået en fælles behandlingsaftale (Controller Addendum) med Meta. Denne aftale specificerer, hvilke databehandlingsoperationer vi eller Meta er ansvarlige for, når du besøger vores Facebook-side. Du kan se denne aftale på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan selv tilpasse dine reklameindstillinger på din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer kan findes i Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i Instagrams privatlivspolitik: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Vi har en profil på XING. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i XING's privatlivspolitik: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruger reklamecookies.

Hvis du ønsker at deaktivere LinkedIns reklamecookies, skal du bruge følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i LinkedIns privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i YouTubes privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active