Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky nájdete v časti "Informácie o prevádzkovateľovi údajov" v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V súvislosti s touto otázkou a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnotené vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting

Hosting s All-Inkl

Naša webová stránka je umiestnená u spoločnosti All-Inkl. Poskytovateľom je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (ďalej len: All-Inkl). Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Používanie All-Inkl je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávnený záujem na čo najspoľahlivejšej prezentácii našej webovej stránky. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

Peter Gassenmaier
Zeitarbeit International s.r.o.
SR, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefón: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a tam spracované. Radi by sme upozornili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonalo do jeho odvolania.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA ÚČEL UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v prípade, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás na to kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Vo vašom koncovom zariadení sa ukladajú buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie predmetných súborov cookie sa zakladá výlučne na tomto súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súhlas s dodržiavaním predpisov

Naša webová lokalita používa technológiu Complianz Consent na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandsko (ďalej len "Complianz").

Aplikácia Complianz je nainštalovaná lokálne na našich serveroch, takže sa nevykonáva žiadne pripojenie k serverom poskytovateľa Complianz. Spoločnosť Complianz ukladá súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré vám boli udelené, alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Complianz alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté.

Complianz sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Štatistiky WP

Táto webová lokalita používa nástroj na analýzu WP Statistics na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti. Poskytovateľom je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubaj, Dubaj 23816, SAE (https://veronalabs.com).

Štatistiky WP nám umožňujú analyzovať používanie našej webovej stránky. WP Statistics zhromažďuje logovacie súbory (IP adresa, odkazovač, použitý prehliadač, pôvod používateľa, použitý vyhľadávač) a akcie, ktoré návštevníci webovej stránky vykonali na stránke (napr. kliknutia a zobrazenia).

Údaje zhromaždené pomocou WP Statistics sa ukladajú výlučne na našom vlastnom serveri.

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávnený záujem na anonymizovanej analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať našu webovú lokalitu aj našu reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Používame WP Statistics s anonymizovanou IP adresou. Vaša IP adresa je skrátená, takže ju už nie je možné priamo priradiť k vám.

6. zásuvné moduly a nástroje

Webové fonty Google

Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazovanie písiem. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. To umožňuje spoločnosti Google zistiť, že táto webová lokalita bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Viac informácií o webových písmach Google nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.