Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky nájdete v časti "Informácie o prevádzkovateľovi údajov" v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V súvislosti s touto otázkou a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnotené vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting

Obsah našej webovej stránky je umiestnený u nasledujúceho poskytovateľa:

All-Inkl

Poskytovateľom je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (ďalej len "All-Inkl"). Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Používanie All-Inkl je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na čo najspoľahlivejšom zobrazovaní našej webovej stránky. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spracovanie objednávok

Na používanie uvedenej služby sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu predpísanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

Zeitarbeit International s.r.o.

SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefón: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR, pokiaľ sa spracúvajú osobitné kategórie údajov v súlade s čl. 9 ods. 1 GDPR. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracúvanie údajov vykonáva aj na základe čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR. V prípade súhlasu s ukladaním súborov cookie alebo prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov zariadení) sa spracúvanie údajov vykonáva aj na základe § 25 ods. 1 GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Okrem toho spracúvame vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti na základe čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Spracovanie údajov sa môže vykonávať aj na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Informácie o príslušných právnych základoch v jednotlivých prípadoch sú uvedené v nasledujúcich odsekoch týchto zásad ochrany osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci našich obchodných aktivít spolupracujeme s rôznymi externými organizáciami. V niektorých prípadoch je potrebné preniesť osobné údaje aj týmto externým organizáciám. Osobné údaje odovzdávame externým organizáciám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ak sme k tomu právne zaviazaní (napr. odovzdávanie údajov daňovým úradom), ak máme na odovzdaní oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR alebo ak odovzdanie údajov umožňuje iný právny základ. Pri využívaní sprostredkovateľov odovzdávame osobné údaje našich zákazníkov len na základe platnej zmluvy o spracovaní objednávky. V prípade spoločného spracovania sa uzatvára zmluva o spoločnom spracovaní.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonalo do jeho odvolania.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA ÚČEL UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v prípade, ak je to technicky možné.

Informácie, oprava a vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás na to kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé dátové balíky a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Vo vašom zariadení sa ukladajú buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

Súbory cookie môžu pochádzať od nás (súbory cookie prvej strany) alebo od spoločností tretích strán (tzv. súbory cookie tretích strán). Súbory cookie tretích strán umožňujú integráciu určitých služieb od spoločností tretích strán v rámci webových stránok (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa môžu používať na analýzu správania používateľov alebo na reklamné účely.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní nevyhnutných súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ktoré súbory cookie a služby sa na tejto webovej lokalite používajú, nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Súhlas s dodržiavaním predpisov

Naša webová lokalita používa technológiu Complianz Consent na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandsko (ďalej len "Complianz").

Complianz je umiestnený na našich serveroch, takže sa nevytvára žiadne spojenie so servermi poskytovateľa Complianz. Spoločnosť Complianz ukladá súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré ste udelili, alebo ich odvolať. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Complianz alebo kým neprestane platiť účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania údajov zostávajú nedotknuté.

Complianz sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zaznamenávať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak váš dotaz súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak váš dotaz súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým sa účel uchovávania údajov nezruší (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google

Používame správcu značiek Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Google Tag Manager nevytvára žiadne používateľské profily, neukladá žiadne súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Používa sa len na správu a zobrazovanie nástrojov integrovaných prostredníctvom neho. Správca značiek Google však zaznamenáva vašu IP adresu, ktorá sa môže prenášať aj do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Google Tag Manager sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka návštevy, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje sa priraďujú ku koncovému zariadeniu používateľa. Nepriraďujú sa k identifikátoru používateľa.

Okrem iného môžeme používať aj službu Google Analytics na zaznamenávanie vašich pohybov myšou, posúvania a kliknutí. Služba Google Analytics využíva aj rôzne prístupy modelovania na doplnenie zaznamenaných záznamov údajov a na analýzu údajov používa technológie strojového učenia.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonymizácia IP

Anonymizácia IP adresy v službe Google Analytics je aktivovaná. V dôsledku toho spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej odoslaním do USA. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávok

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Reklamy Google

Prevádzkovateľ webovej stránky používa služby Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá do vyhľadávača Google určité výrazy (cielenie na kľúčové slová). Okrem toho sa môžu zobrazovať cielené reklamy na základe údajov o používateľovi, ktoré sú k dispozícii v službe Google (napr. údaje o polohe a záujmoch) (cielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť napríklad analýzou toho, ktoré vyhľadávacie výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing reklám Google

Táto webová stránka využíva funkcie remarketingu Google Ads. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou služby Google Ads Remarketing môžeme ľudí, ktorí komunikujú s našou online ponukou, zaradiť do konkrétnych cieľových skupín, aby sme im následne mohli zobrazovať reklamu založenú na záujmoch v reklamnej sieti Google (remarketing alebo retargeting).

Okrem toho je možné reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou služby Google Ads Remarketing prepojiť s funkciami spoločnosti Google pre rôzne zariadenia. Týmto spôsobom sa môžu personalizované reklamné správy založené na záujmoch, ktoré boli prispôsobené na základe vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilný telefón), zobrazovať aj na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablet alebo počítač).

Ak máte účet Google, môžete namietať proti personalizovanej reklame kliknutím na nasledujúce prepojenie: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tvorba cieľovej skupiny s porovnávaním zákazníkov

Okrem iného používame na vytváranie cieľových skupín služby Google Ads Remarketing na porovnávanie zákazníkov. V tomto prípade prenášame určité údaje zákazníkov (napr. e-mailové adresy) z našich zoznamov zákazníkov do spoločnosti Google. Ak sú príslušní zákazníci používateľmi služby Google a sú prihlásení do svojho účtu Google, zobrazujú sa im vhodné reklamné správy v rámci siete Google (napr. v službe YouTube, Gmail alebo vo vyhľadávači).

Sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou sledovania konverzií Google môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad analyzovať, na ktoré tlačidlá na našej webovej lokalite používateľ klikal ako často a ktoré produkty si prezeral alebo kupoval obzvlášť často. Tieto informácie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Zisťujeme celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nezískávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli osobne identifikovať používateľa. Samotná spoločnosť Google používa na účely identifikácie súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. bulletin

Údaje o novinkách
Ak chcete dostávať novinky ponúkané na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú
adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy
a že súhlasíte so zasielaním noviniek. Ďalšie
údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na
zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.
Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári na zasielanie newslettera sa uskutočňuje výlučne na
základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas s uchovávaním vašich
údajov a e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa z odberu" v newsletteri. Zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.
Údaje, ktoré ste si u nás
uložili na účely odberu newslettera, budeme ukladať my alebo poskytovateľ služieb zasielania newslettera až do
odhlásenia z odberu newslettera a po
odhlásení z odberu newslettera alebo po zániku účelu ich vymažeme z distribučného zoznamu newslettera. Vyhradzujeme si
právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho zoznamu na rozosielanie newslettera podľa vlastného uváženia v rámci
12 / 14
našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.
Po odhlásení sa z distribučného zoznamu noviniek môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb zasielania noviniek uložená na čiernej listine, ak je to potrebné na zabránenie budúcemu
zasielaniu noviniek. Údaje z čiernej listiny budú použité len na tento účel a nebudú zlúčené s
ostatnými údajmi. Slúži to vášmu záujmu aj nášmu záujmu
na dodržiavanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladanie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti
ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevážia nad naším oprávneným záujmom.

7. zásuvné moduly a nástroje

Fonty Google (lokálny hosting)

Táto stránka používa na štandardizované zobrazovanie písiem takzvané písma Google, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Písma Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne spojenie so servermi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

SolidWP
Na túto webovú stránku sme integrovali SolidWP. Poskytovateľom je spoločnosť iThemes Media LLC, 1720 South Kelly
Avenue Edmond, OK 73013, USA (ďalej len "SolidWP").
SolidWP slúži na ochranu našej webovej stránky pred neželaným prístupom alebo škodlivými kybernetickými útokmi.
Na tento účel SolidWP okrem iného zhromažďuje vašu IP adresu, čas a zdroj pokusov o prihlásenie a údaje zo záznamov (napr. použitý prehliadač). SolidWP je nainštalovaný lokálne na našich serveroch.
Používanie SolidWP je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky
má oprávnený záujem čo najefektívnejšie chrániť svoju webovú stránku pred kybernetickými útokmi.
Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe
čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie
súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v
zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

8 Naša prítomnosť v sociálnych médiách

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na tieto stránky sociálnych médií

Spracovanie údajov sociálnymi sieťami

Spravujeme verejne prístupné profily na sociálnych sieťach. Jednotlivé sociálne siete, ktoré používame, sú uvedené nižšie.

Sociálne siete, ako napríklad Facebook, X atď., môžu vo všeobecnosti komplexne analyzovať vaše správanie používateľa, keď navštívite ich webové stránky alebo webové stránky s integrovaným obsahom sociálnych médií (napr. tlačidlá "páči sa mi to" alebo reklamné bannery). Návšteva našich prezentácií na sociálnych médiách spúšťa množstvo spracovateľských operácií relevantných z hľadiska ochrany údajov. Podrobnejšie:

Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti a navštívite našu prezentáciu na sociálnej sieti, prevádzkovateľ portálu sociálnej siete môže túto návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Vaše osobné údaje sa však môžu zhromažďovať aj vtedy, ak nie ste prihlásení alebo nemáte účet na príslušnom portáli sociálnych médií. V takom prípade sa toto zhromažďovanie údajov uskutočňuje napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia, alebo zaznamenávaním vašej IP adresy.

Pomocou takto zhromaždených údajov môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vytvárať používateľské profily, v ktorých sú uložené vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom sa vám môže zobrazovať reklama založená na záujmoch v rámci príslušnej prítomnosti na sociálnych médiách aj mimo nej. Ak máte účet na príslušnej sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobrazovať na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásení alebo ste boli prihlásení.

Upozorňujeme tiež, že nemôžeme sledovať všetky operácie spracovania na portáloch sociálnych médií. V závislosti od poskytovateľa preto môžu ďalšie operácie spracovania vykonávať prevádzkovatelia portálov sociálnych médií. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a ustanoveniach o ochrane údajov príslušných portálov sociálnych médií.

Právny základ

Cieľom našej prítomnosti v sociálnych médiách je zabezpečiť čo najširšiu prítomnosť na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť založené na rôznych právnych základoch, ktoré musia byť špecifikované prevádzkovateľmi sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Zodpovedná strana a uplatnenie práv

Ak navštívite niektorú z našich stránok sociálnych médií (napr. Facebook), sme spoločne s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za operácie spracovania údajov, ktoré sa počas tejto návštevy spustia. Svoje práva (na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a sťažnosť) môžete uplatniť tak voči nám, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušného portálu sociálnych médií (napr. voči Facebooku).

Upozorňujeme, že napriek našej spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych médií nemáme úplnú kontrolu nad operáciami spracovania údajov portálov sociálnych médií. Naše možnosti sú do veľkej miery určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa.

Doba skladovania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom prítomnosti na sociálnych sieťach, budú z našich systémov vymazané, akonáhle nás o ich vymazanie požiadate, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo účel uchovávania údajov prestane platiť. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Záväzné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré ukladajú prevádzkovatelia sociálnych sietí na svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. v ich zásadách ochrany osobných údajov, pozri nižšie).

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo namietať, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Okrem toho môžete požiadať o opravu, zablokovanie, vymazanie a za určitých okolností aj o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Sociálne siete podrobne

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len Meta). Podľa spoločnosti Meta sa zhromaždené údaje prenášajú aj do USA a iných tretích krajín.

So spoločnosťou Meta sme uzavreli zmluvu o spoločnom spracovaní (dodatok Controller). V tejto dohode sa uvádza, za ktoré operácie spracovania údajov sme zodpovední my alebo spoločnosť Meta, keď navštívite našu stránku na Facebooku. Túto dohodu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavenia reklamy si môžete prispôsobiť sami vo svojom používateľskom konte. Ak to chcete urobiť, kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Máme profil na Instagrame. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Máme profil na XING. Poskytovateľom je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Podrobnosti o tom, ako spracúva vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovateľ je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. LinkedIn používa reklamné súbory cookie.

Ak chcete deaktivovať reklamné súbory cookie spoločnosti LinkedIn, použite toto prepojenie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Podrobnosti o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active