Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části "Informace o správci údajů" v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu slouží především takzvané analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

All-Inkl

Poskytovatelem je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dále jen "All-Inkl"). Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Používání All-Inkl je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Zeitarbeit International s.r.o.

SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské náměstí 10A

Německé zastoupení:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefon: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími organizacemi. V některých případech je nutné předávat osobní údaje i těmto externím organizacím. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. předávání údajů finančním úřadům), pokud máme na předání oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo pokud předání údajů umožňuje jiný právní základ. Při využívání zpracovatelů předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování objednávky. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace, opravy a výmazy

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení elektronické komunikace, k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Souhlas s dodržováním předpisů

Naše webové stránky používají technologii Complianz Consent k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nizozemsko (dále jen "Complianz").

Complianz je hostován na našich serverech, takže nedochází k žádnému spojení se servery poskytovatele Complianz. Společnost Complianz ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby bylo možné přiřadit souhlasy, které jste udělili, nebo je odvolat. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Complianz nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Complianz se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího subjektu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

5. analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny ke koncovému zařízení uživatele. Nejsou přiřazena k ID uživatele.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, posouvání a kliknutí. Služba Google Analytics také používá různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových záznamů a k analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonymizace IP

Je aktivována anonymizace IP adresy služby Google Analytics. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do vyhledávače Google určité výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze zobrazovat cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing reklam Google

Tyto webové stránky využívají funkce remarketingu Google Ads. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Ads Remarketing můžeme lidi, kteří komunikují s naší online nabídkou, přiřadit ke konkrétním cílovým skupinám a následně jim zobrazit zájmovou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Ads Remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou personalizovaná reklamní sdělení založená na zájmech, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, můžete se proti personalizované reklamě ohradit kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tvorba cílové skupiny s párováním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné Remarketingové přiřazování zákazníků Google Ads. Zde přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli služby Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo kliknuto jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. zpravodaj

Údaje o newsletteru
Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou
adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy
a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další
údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně pro
zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.
Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru probíhá výhradně na
základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas s uchováváním vašich
údajů a e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se z odběru" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje, které jste si u nás
uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány až do
odhlášení z odběru newsletteru a po
odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si
právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho rozesílacího seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci
12 / 14
našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Údaje, které uchováváme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.
Po odhlášení z distribučního seznamu zpravodaje může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem zpravodajských služeb uložena na blacklist, pokud je to nutné k zabránění budoucího
zasílání. Údaje z blacklistu budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s
jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na
splnění zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na blacklist není časově omezeno. Proti
ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

7. zásuvné moduly a nástroje

Písma Google (místní hosting)

Tyto stránky používají pro standardizované zobrazení písem takzvaná písma Google, která poskytuje společnost Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Neexistuje žádné spojení se servery společnosti Google.

Další informace o písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

SolidWP
Na tyto webové stránky jsme integrovali SolidWP. Poskytovatelem je společnost iThemes Media LLC, 1720 South Kelly
Avenue Edmond, OK 73013, USA (dále jen "SolidWP").
SolidWP slouží k ochraně našich webových stránek před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky.
Pro tento účel SolidWP shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu, čas a zdroj pokusů o přihlášení a log
data (např. použitý prohlížeč). SolidWP je nainstalován lokálně na našich serverech.
Používání SolidWP je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek
má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky.
Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě
čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání
souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve
smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

8 Naše přítomnost na sociálních sítích

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující stránky sociálních médií.

Zpracování dat sociálními sítěmi

Spravujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, jsou uvedeny níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, X atd., mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních sítích vyvolává četné operace zpracování relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši prezentaci na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována reklama založená na zájmech v rámci příslušné přítomnosti na sociálních médiích i mimo ně. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může být zájmově orientovaná reklama zobrazována na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další operace zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědná strana a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. Svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete uplatnit jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).

Upozorňujeme, že navzdory naší společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba skladování

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Vaše práva

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Dále můžete požádat o opravu, zablokování, vymazání a za určitých okolností i o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Sociální sítě v detailu

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Podle společnosti Meta jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Meta jsme uzavřeli smlouvu o společném zpracování (dodatek pro správce). Tato smlouva určuje, za které operace zpracování údajů jsme my nebo společnost Meta odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy si můžete přizpůsobit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud chcete reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn deaktivovat, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active